Fotografie Haiko Hebig

Oxygenstahlwerk, Dortmund-Hörde
BOF steel plant, Dortmund, Germany

Anderes Foto
Other photo