Fotografie Haiko Hebig

Hochöfen Phoenix 5/6, Dortmund-Hörde
No. 5, no. 6 Phoenix blast furnaces, Dortmund, Germany

Anderes Foto
Other photo